Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 4. svibnja 2018. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 -          na neodređeno vrijeme

1.       1 domar/domarka - ložač/ložačica puno radno vrijeme     

 Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti:

a) srednja stručna sprema (strojar, strojobravar, stolar, električar, elektrotehničar, vodoinstalater i srodne struke)

b) položen stručni  ispit za ložača centralnog grijanja  sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima ( ֦ Narodne novine ֞ broj 88/14, 20/15)

c) vozačka dozvola B kategorije.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja), dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja, vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (֦ Narodne novine ֞ broj 121/17), Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, poziva osobe iz članka 102. stavak 1.-3. navedenog zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, objavljuje poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 4. svibnja 2018. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto

1 profesor/profesorica violine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 25. travnja 2018. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

-          na određeno vrijeme, zamjena

1.       1 prof. violine                          puno radno vrijeme

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (֦ Narodne novine ֞ broj 121/17), Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, poziva osobe iz članka 102. stavak 1.-3. navedenog zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, objavljuje poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 25. travnja 2018. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto

1 domar/domarka-ložač/ložačica

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 20. ožujka  2018. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

-          na neodređeno vrijeme

1.       1 domar/domarka - ložač/ložačica puno radno vrijeme     

 Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti:

a) srednja stručna sprema (strojar, strojobravar, stolar, električar, elektrotehničar, vodoinstalater i srodne struke)

b) položen stručni  ispit za ložača centralnog grijanja  sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima ( ֦ Narodne novine ֞ broj 88/14, 20/15)

c) vozačka dozvola B kategorije.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja), dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja, vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (֦ Narodne novine ֞ broj 121/17), Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, poziva osobe iz članka 102. stavak 1.-3. navedenog zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka, Laginjina 1, objavljuje poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 20. ožujka 2018. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

-                                                    .                                                                                                      

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 24. siječnja 2018. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

 

-          na određeno vrijeme, zamjena

1.       1 prof. violine                             puno radno vrijeme

2.       1 prof. engleskog jezika            nepuno radno vrijeme, 15 sati nastave tjedno

3.       1 prof. likovne umjetnosti  nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju pravu prednosti na koje poziva.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 24. siječnja 2018. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

-                                                    .                                                                                                      

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 05. prosinca 2017. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

 

-          na neodređeno vrijeme

1.       1 prof. flaute                                            6,30 sati nastave tjedno             

-          na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2018. godine

2.       1 prof. oboe                                             2 sata nastave tjedno

3.       1 prof. korne                                            1,15 sati nastave tjedno

4.       1 prof. trombona                                      2,30 sati nastave tjedno

5.       1 prof. kontrabasa                                    6 sati nastave tjedno

6.       1  prof. klarineta                                      puno radno vrijeme

7.       1 prof. teorijskih

 glazbenih predmeta                                 14 sati nastave tjedno      rad u Područnom odjelu Krk

8.       1 prof. klavira                                          12 sati nastave tjedno

9.       1 prof. trube                                             14 sati nastave tjedno      rad u Rijeci i Područnom odjelu Krk                                        

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 05. prosinca 2017. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                            .                                                                                                      

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 16. studenog 2017. godine

raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

-          na neodređeno vrijeme

1.       1 prof. matematike               8 sati nastave tjedno

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju pravu prednosti na koje poziva.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 16. studenog 2017. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                             .                                                                                                      

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 08. studenog 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

 -          na određeno vrijeme, zamjena

1.       1 prof. violine          puno radno vrijeme     

 Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 08. studenog 2017. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                              .                                                                                                      

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 06. listopada 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

                  -  na neodređeno vrijeme

1.       1 prof. klavira           puno radno vrijeme      rad u Područnom odjelu na Rabu

2.       1 prof. violine           puno radno vrijeme

3.       1 prof. etike              4 sata nastave tjedno

4.       1 prof. filozofije        2 sata nastave tjedno

5.       1 prof. teorijskih       8 sati nastave tjedno     rad u Područnom odjelu na Krku

    glazbenih predmeta            

6.       1 prof. gitare             puno radno vrijeme      rad u Područnom odjelu na Krku

             -  na određeno vrijeme, zamjena

7.       1 prof. klavira           pola radnog vremena  

8.       1 prof. klavira           puno radno vrijeme

9.       1 prof. viole              puno radno vrijeme

10.   1 prof. teorijskih         6 sati nastave tjedno    

 glazbenih predmeta

 

 - na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2018. godine (rad u Područnom odjelu na Rabu)

 

11.   1 prof. gitare              15,15 sati nastave tjedno

12.   1 prof. klarineta          7,15 sati nastave tjedno

13.   1 prof. saksofona        4 sata nastave tjedno

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (֦Narodne novine֞ broj 130/11) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 06. listopada 2017. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                              .                                                                                               

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, Rijeka, dana 06. listopada 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

     na neodređeno vrijeme

1.       1 tajnik/tajnica        puno radno vrijeme     

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu

Posebni uvjeti:

a) Sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

b) Preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

c) Ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  prema (֦Narodne novine֞ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

 

Radno iskustvo nije bitno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju pravu prednosti na koje poziva.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 06. listopada 2017. godine.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                              .                                                                                                      

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.novine br.    

87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12,126/12, 94/13,152/14 i 7/17) i članka 58. i  59. Statuta ,

Školski odbor Glazbene  škole Ivana Matetića  Ronjgova  Rijeka, raspisuje

                                                                            N  A  T  J  E  Č  A  J                                                                 

                                                      za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

   1. ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školi u kojoj se imenuje za  ravnatelja/ravnateljicu, a koji može biti

-          sveučilišni diplomski studij       ili

-          integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij   ili

-          specijalistički diplomski stručni studij

       2.  ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

      3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj  kandidati  obavezno prilažu  u izvorniku ili ovjerenoj  preslici sljedeću dokumentaciju

 

1.       domovnicu

2.       diplomu o stečenoj stručnoj spremi

3.       dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba  oslobođena polaganja stručnog ispita

4.       dokaz  o  stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima  državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)

5.       dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti  i trajanju poslova)

6.       uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni  postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od  15 dana od dana objave natječaja )

7.       životopis   

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u  roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, 51000 Rijeka, Laginjina br. 1 , s naznakom  „za natječaj – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje  prijava.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                              .                                

Objavljeno u Novom listu - 20.travnja 2017.

                            

 

                                             

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodno radno mjesto

                                                                                                                                   

            

                  prof. harmonike                     neodređeno, puno radno vrijeme

               

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 1.ožujka 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta

                                                                             Područni odjel Krk                                                      

            

                  prof. klavira                      neodređeno, puno radno vrijeme

                  prof. gitare                       neodređeno, puno radno vrijeme

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 21.veljače 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta                                                      

            

                  prof. kontrabasa                4,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

                  prof. oboe                         1,15 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 13.veljače 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta                                                      

            

                  prof. saksofona               9 sati nastave tjedno,do 31.08.2017.

                  prof. trube                       6,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

       Područni odjel  Krk

                 prof. klarineta                   6,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

                 prof. trube                        10,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                        .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 9.veljače 2017.

         

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodno radno mjesto                                                      

            

                 prof. latinskog jezika               2 sata nastave tjedno,neodređeno vrijeme 

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106.stavak 1.,2. i  3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

                                 ==============================================

                                                        .  

                                                                                           Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                                i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 16.siječnja 2017.godine.

 

 

 

 

 

2016.

    Natječaj za radna mjesta (1).pdf.

 

2015.

    Natječaji za radna mjesta (6),pdf.

 

2014.

    Natječaji za radna mjesta (4).pdf.

 

2013.

   Natječaj za radno mjesto - klavir (3).pdf

   Natječaj za 5 radnih mjesta.pdf

   Natječaj za 18 radnih mjesta.pdf

   Natječaj za radno mjesto - klavir (2).pdf

   Natječaj za radno mjesto - klavir (1).pdf

( dokumenti su u .pdf formatu )     

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata