Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.novine br.    

87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12,126/12, 94/13,152/14 i 7/17) i članka 58. i  59. Statuta ,

Školski odbor Glazbene  škole Ivana Matetića  Ronjgova  Rijeka, raspisuje

                                                                            N  A  T  J  E  Č  A  J                                                                 

                                                      za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

   1. ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školi u kojoj se imenuje za  ravnatelja/ravnateljicu, a koji može biti

-          sveučilišni diplomski studij       ili

-          integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij   ili

-          specijalistički diplomski stručni studij

       2.  ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

      3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj  kandidati  obavezno prilažu  u izvorniku ili ovjerenoj  preslici sljedeću dokumentaciju

 

1.       domovnicu

2.       diplomu o stečenoj stručnoj spremi

3.       dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba  oslobođena polaganja stručnog ispita

4.       dokaz  o  stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima  državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)

5.       dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti  i trajanju poslova)

6.       uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni  postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od  15 dana od dana objave natječaja )

7.       životopis   

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u  roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, 51000 Rijeka, Laginjina br. 1 , s naznakom  „za natječaj – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje  prijava.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                              .                                

Objavljeno u Novom listu - 20.travnja 2017.

                            

 

                                             

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodno radno mjesto

                                                                                                                                   

            

                  prof. harmonike                     neodređeno, puno radno vrijeme

               

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 1.ožujka 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta

                                                                             Područni odjel Krk                                                      

            

                  prof. klavira                      neodređeno, puno radno vrijeme

                  prof. gitare                       neodređeno, puno radno vrijeme

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 21.veljače 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta                                                      

            

                  prof. kontrabasa                4,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

                  prof. oboe                         1,15 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

    

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                       .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 13.veljače 2017.

              

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodna radna mjesta                                                      

            

                  prof. saksofona               9 sati nastave tjedno,do 31.08.2017.

                  prof. trube                       6,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

       Područni odjel  Krk

                 prof. klarineta                   6,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

                 prof. trube                        10,30 sati nastave tjedno, do 31.08.2017.

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. stavak 1.,2. i  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome,elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom  neće se  razmatrati.

                                 ==============================================

                                                        .  

                               Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                               i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 9.veljače 2017.

         

 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina br. 1,

r a s p i s u j e

 

                                                                                N A T J E Č A J

                                                                         za slobodno radno mjesto                                                      

            

                 prof. latinskog jezika               2 sata nastave tjedno,neodređeno vrijeme 

 

Opći uvjeti: prema propisima o radu.

Posebni uvjeti:  - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj

                         spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi                            

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106.stavak 1.,2. i  3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, presliku domovnice i diplome, elektronski zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu te uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

                                 ==============================================

                                                        .  

                                                                                           Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                                i Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka – 16.siječnja 2017.godine.

 

 

 

 

 

2016.

    Natječaj za radna mjesta (1).pdf.

 

2015.

    Natječaji za radna mjesta (6),pdf.

 

2014.

    Natječaji za radna mjesta (4).pdf.

 

2013.

   Natječaj za radno mjesto - klavir (3).pdf

   Natječaj za 5 radnih mjesta.pdf

   Natječaj za 18 radnih mjesta.pdf

   Natječaj za radno mjesto - klavir (2).pdf

   Natječaj za radno mjesto - klavir (1).pdf

( dokumenti su u .pdf formatu )     

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata